1) Γνωστοποίηση στο ΔΣ της θεσμικής παράλειψης και 2) Αίτημα χορήγησης αντιγράφων πεπραγμένων αναφορών του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Αρ.Πρωτ.: BA 0541/0318

Πικέρμι, 08/03/2018

Προς: Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου    

Υπόψη: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μώρου

Κοιν.: Δήμαρχο κ. Μπουρνούς, Δημοτικούς Συμβούλους, Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης


Θέμα: 1) Γνωστοποίηση στο ΔΣ της θεσμικής παράλειψης και 2) Αίτημα χορήγησης αντιγράφων πεπραγμένων αναφορών του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου


 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 3852/2010, άρθρο 77, παρ/φος 5:

«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.»

Η ανεξάρτητη αυτή αρχή μεσολαβεί σε θέματα που προκύπτουν μεταξύ Δημοτών και Δήμου και προβλέπεται σαφώς ότι έχει υποχρέωση να συντάσσει ετήσιες αναφορές πεπραγμένων της δραστηριότητάς της και να τις παρουσιάζει αυτοπροσώπως σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ετήσια βάση.

 

Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω αναφέρει πολλές φορές στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το θέμα «ανυπαρξίας έργου του Συμπαραστάτη του Δημότη στον Δήμο μας» και επειδή έως σήμερα δεν έχω δει από τη Δημοτική Αρχή ειλικρινή διάθεση επίλυσης του προβλήματος, σας παρακαλώ για τα παρακάτω, τα οποία αποτελούν υποχρέωση που απορρέει από τη θέση που εσείς κατέχετε:

1) Να φέρετε ως θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το θεσμικό πρόβλημα που σας παρουσιάζω, ότι δηλαδή από το 2014 έως και σήμερα σε καμία συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση του Συμπαραστάτη και να ζητήσετε να ευρεθεί μεταξύ των Συμβούλων μία κοινώς αποδεκτή λύση.

2) Να μου αποστείλετε, εφόσον υπάρχουν, αντίγραφα των πεπραγμένων του Συμπαραστάτη για τα έτη 2015, 2016, 2017.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Βασιλόπουλος