Προσφυγή κατ’ αρ. 227 Ν. 3852/2010

Ραφήνα, 26/9/2018


ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατ’ αρ. 227 Ν. 3852/2010


Του Βασιλόπουλου Ανδρέα του Παναγιώτη, κατοίκου οδού Σκουζέ 16 στο Πικέρμι και Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

ΚΑΤΑ

Του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Νομού Αττικής (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στην έδρα του οικείου Δήμου, οδός Αραφηνιδών Αλών αρ. 10 – 12, Ραφήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

 1. Της με αριθμό πρωτοκ. 13286/29.8.2018 πρόσκλησης σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου την 30/8/2018 (35η συνεδρίαση).
 2. Της 35ης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου της 30/8/2018.
 3. Των με αριθμούς 358, 359 και 360/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου που ελήφθησαν κατά την 35η έκτακτη συνεδρίασή του την 30/8/2018.
 4. Κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς με τα ανωτέρω.

***************************

Την 29/8/2018 μας κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτοκ. 13286/29.8.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΣΧΕΤ. 1) σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30/8/2018 και ώρα 20:30, γιατί, κατά το συντάξαντα αυτή συνέτρεχε έκτακτη περίπτωση «… να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.», τα οποία, θέματα, είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο των οικισμών Ν. Βουτζά και Διώνης και έγκριση της αναθεωρημένης υπ’ αριθμ. 19/18 Μελέτης.
 2. Λήψη απόφασης περί παράτασης εργασιών για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ”.
 3. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών εγκαταστάσεων».

Μαζί με την πρόσκληση μας επιδόθηκαν και οι εισηγήσεις μόνο για τα θέματα 1 και 2.

Οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβαν αριθμούς  αντίστοιχα 358/2018, 359/2018 και 360/2018 αντίστοιχα (ΣΧΕΤ. 2, 3, 4) και αναρτήθηκαν κατά το πλήρες κείμενό τους, οπότε και έλαβα γνώση αυτού, ως εξής :

 1. Η απόφαση με αρ. 358/2018 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : Ψ0Ω7Ω16-ΟΑΧ στις 19/9/2018.
 2. Η απόφαση με αρ. 359/2018 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΩΤ7ΙΩ16-ΝΟΤ στις 11/9/2018.
 • Η απόφαση με αρ. 360/2018 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 7261Ω16-1ΓΜ αρχικά στις 14/9/2018 και σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 26/9/2018.

Κατά της ανωτέρω πρόσκλησης σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά και των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 358, 359 και 360/2018 που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, προσφεύγω νόμιμα και εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας που άρχεται από τη δημοσίευση και άρα πλήρη γνώση του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων αλλά και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε) ενώπιων σας και ζητώ την ακύρωση και εξαφάνισή της ως μη νόμιμων, για τους εξής λόγους :

Α. – Σύμφωνα με το αρ. 67 παρ. 1, 4 και 5 Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι :

« 1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. ….

… 4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. . …

… 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων….».

 

Όταν επομένως υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών που απαιτείται κατά κανόνα για την επίδοση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στους συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.

Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται.

Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων) :

 1. Αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση, και
 2. Αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγοντα,

λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Εν προκειμένω, πριν τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν προηγήθηκε συζήτηση και λήψη απόφασης για το αν τα θέματα που εισάγονται δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση και συνεδρίαση του Σώματος, και ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, παρά τις συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες μου για την ανωτέρω παρατυπία, όπως προκύπτει και από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, που προσάγω και επικαλούμαι (ΣΧΕΤ. 5), και πιο αναλυτικά, ανέφερα σχετικά (οράτε σελ. 10 των πρακτικών ) ότι :

«…. Έχω ένα πρόβλημα με το να συζητήσουμε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι σε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, για το οποίο ενημερωθήκαμε χωρίς τις προθεσμίες τις προβλεπόμενες ενώ το θέμα που συζητάμε δεν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία έκτακτου και κατεπείγοντος Δημοτικού Συμβουλίου. Αν αιτιολογηθεί να το δούμε με το συγκεκριμένο θέμα δεν είμαι αρνητικός η εναντίωσή μου είναι στο ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε τα θέματα που δεν είναι κατεπείγοντα και να τα βάζουμε σε Δημοτικά Συμβούλια που γίνονται σαν έκτακτα λόγω του προβλήματος της πυρκαγιάς.  …».

Αλλά και κατά την πρόοδο της διαδικασίας, κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος, το οποίο ήρθε χωρίς καν εισήγηση, και πάλι διαμαρτυρήθηκα, μάταια, προς τον Δήμαρχο και το Προεδρείο του σώματος, αναφέροντας (οράτε σελ. 22 των πρακτικών) ότι :

«….. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα επανέλθω στο ίδιο θέμα μας καλέσατε σε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο εσείς αιτιολογείτε στην πρώτη παράγραφο της πρόσκλησης ότι μας καλείτε για θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση όσων έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές το πρώτο θέμα λέει λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα του έργου συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο, το δεύτερο θέμα λήψη απόφασης για παράταση εργασιών στο έργο αποκατάστασης παλαιών τμημάτων του δικτύου ύδρευσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αντικατάστασης σωλήνων και το τρίτο θέμα που συζητάμε τώρα παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων. Εγώ θεωρώ ότι εδώ μέσα κοροϊδευόμαστε. Κανένα από τα τρία θέματα ούτε στις εισηγήσεις ούτε στους τίτλους δεν αιτιολογεί για ποιο λόγο έπρεπε να έρθουμε σε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν το λέω με τη λογική ότι διαφωνώ με τα θέματα τα συγκεκριμένα διαφωνώ με την τακτική που κάνουμε. Το είπα στην αρχή που ξεκινήσαμε μου λέτε ναι αλλά έστω και ένα θέμα να υπάρχει μπορεί ο Δήμαρχος να βάλει και άλλα θέματα, εγώ διαβάζοντας και τα τρία θέματα δεν βλέπω κανένα θέμα το οποίο να σχετίζεται όπως λέτε στην αρχική παράγραφο με τις πυρκαγιές. Το πρώτο ελάχιστα σχετιζόταν με το τι είπε ο Δήμαρχος ότι μπορεί να υπάρξουν με τις βροχές διάβρωση των εδαφών και λοιπά και να μπουν στο αποχετευτικό δίκτυο τα υπόλοιπα δυο καθόλου. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι κληθήκαμε σε ένα έκτακτο συμβούλιο με θέματα που κανένα από αυτά δεν είναι για έκτακτο συμβούλιο. …».

Από απλή ανάγνωση των επίσημων απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αυτών, που αποτελούν την μόνη πλήρη και αναλυτική καταγραφή του τι συζητήθηκε ενώπιον του σώματος κατά τη συνεδρίαση, και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα, προκύπτει αβίαστα και με βεβαιότητα ότι πριν από τη συζήτηση επί της ουσίας ενός εκάστου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  δεν τέθηκε ενώπιον του Σώματος ερώτημα προς ψήφιση κατ’ αρ. 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 αν δικαιολογείται και εγκρίνεται την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση, παρά αντίθετα, δόθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης ο λόγος κατευθείαν στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, και μετά από διαλογική συζήτηση, τέθηκε, μόνο το θέμα αυτό καθαυτό, σε ψηφοφορία :

Ειδικότερα, για το 1ο θέμα λαμβάνει, μετά τις ερωτήσεις το λόγο ο Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κ/ Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει (οράτε σελ. 9 και 10 των πρακτικών) :

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: O κύριος Βουδούρης παρών. Λοιπόν κύριοι ξεκινάμε.

 1ο  ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο των οικισμών Ν. Βουτζά και Διώνης και έγκριση της αναθεωρημένης υπ’ αριθμ. 19/18 Μελέτης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην πραγματικότητα αυτό το έχουμε περάσει στην αναγκαιότητα σε συμβούλιό μας αλλά πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου σύμφωνα με την διαδικασία έπρεπε η αναγκαιότητα να επαναβεβαιωθεί μέσα στο διάστημα αυτό και να πάει με τη διαδικασία που έχει ψηφίσει το Δημοτικό συμβούλιο οπότε ξαναέρχεται η αναγκαιότητα, εκεί πέρα υπάρχει το μισό έργο περίπου και πλέον είναι η ασφαλτόστρωση της Υακίνθων που έχουμε κάνει πάλι με ιδίους πόρους τώρα είναι χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών ένα δίκτυο όμβριων. Το οποίο έχει χωματόδρομο από πάνω και αν δεν επέμβουμε πριν τις βροχές υπάρχει σοβαρός κίνδυνος με την κάθοδο την διάβρωση του εδάφους η οποία θα γίνει στο βαθμό που θα γίνει γιατί τα  κορμοφράγματα δεν θα κρατήσουν το 100% της διάβρωσης να βουλώσει το αποχετευτικό δίκτυο το οποίο συνδέεται και με το δίκτυο της Μαραθώνος και να προξενηθεί γενικότερη βλάβη. Αυτός είναι ο λόγος της αναγκαιότητας και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να την ξαναψηφίσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις ο κύριος Βασιλόπουλος η κυρία Κατσούδα ο κύριος Τσαγκαράκης. Δεν έχει άλλους. Κύριε Βασιλόπουλε σας ακούμε.   …………………………

Μετά δε την συζήτηση μεταξύ των συμβούλων, ο Πρόεδρος προχώρησε στην ψηφοφορία επί του θέματος όπου και πάλι κληθήκαμε να ψηφίσουμε μόνο επι της ουσίας του θέματος (οράτε σελ. 15 -17 των πρακτικών), ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ψηφίζουμε κύριε Παλπατζή. ……….

ΠΑΛΠΑΛΤΖΗΣ: Παλπατζής ναι. Αραπκιλής.

ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ: Ναι.

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ: Η κυρία Μάρκου;

ΜΑΡΚΟΥ: Ναι.

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ: Ο κύριος Μικρόπουλος.     

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ:   Μισοκοίλης.     …………………..……….

Το ίδιο έλαβε χώρα και κατά τη συζήτηση του δεύτερου αλλά και του τρίτου θέματος (οράτε σελ. 17 – 18 των πρακτικών), ως εξής :

2ο ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης περί παράτασης εργασιών για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το γνωστό έργο αντικατάστασης των σωλήνων αμιάντου που γίνεται στην Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου δυστυχώς για δεύτερη φορά είμαστε αναγκασμένοι να σταματήσουμε την πρώτη σταματήσαμε ώστε να ……………………………………………………………..

…………………..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω. Προχωράμε; Ομόφωνα.   

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ:To δεύτερο θέμα ομόφωνα.          

 

3ο ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών εγκαταστάσεων».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το έχω δει αυτό νομίζω είναι το έργο με τα σχολεία έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αυτό είναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τα έργα για τα σχολεία. …………………………………….

Μετά δε την συζήτηση μεταξύ των συμβούλων, ο Πρόεδρος προχώρησε στην ψηφοφορία επί του θέματος όπου και πάλι κληθήκαμε να ψηφίσουμε μόνο επι της ουσίας του θέματος (οράτε σελ. 22 των πρακτικών), ως εξής :

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ: Συμφωνούμε ή υπάρχει κάποιος που καταψηφίζει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.  

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Αποδεικνύεται επομένως εναργέστατα και από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ανωτέρω συνεδρίασης (που είναι η επίσημη και αδιαμφισβήτητη καταγραφή της διαδικασίας), η μη τήρηση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που ο νόμος απαιτεί για τις έκτακτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις αλλά και όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε, να πάσχουν ακυρότητας λόγω παράβασης νόμου και ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Ειδικότερα, προκύπτει αβίαστα ότι σε κάθε μια από τις ανωτέρω αποφάσεις του σώματος, δεν τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία, καθώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προέβη, ως είχε υποχρέωση, πριν τη συζήτηση εκάστου θέματος της ΗΔ, στην απαιτούμενη από τον νόμο ψηφοφορία, προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος, παρά μόνο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, δίνοντας τον λόγο στον δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους, ενώ μετά το τέλος των ομιλιών, διενήργησε και τις ψηφοφορίες επί των θεμάτων της ΗΔ, παρά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 67 παρ.5 του νόμου 3852/10 ότι: «….Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».

Παρά ταύτα, όταν μόλις πρόσφατα έλαβα αντίγραφα από το διαδίκτυο των αναρτημένων αποφάσεων 358 – 360/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου (όταν αναρτήθηκαν και οι τρεις αποφάσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με τεράστια έκπληξη, διαπίστωσα ότι όλως παράτυπα, παράνομα, κατά παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και νομιμότητας, και παραχαράσσοντας όσα αδιαμφισβήτητα αναφέρονται στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αναφέρεται ότι : «… Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών ήταν παρόντα τα δεκαπέντε (15) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα ότι η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με ζητήματα που έχουν προκύψει από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018…», το οποίο, όπως προκύπτει από απλή αντιπαραβολή με τα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τέτοια αναφορά ουδέποτε έγινε από τον κ. Πρόεδρο του Σώματος.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά εντελώς ανερυθρίαστα, αναφέρεται αμέσως κατωτέρω ότι δήθεν στη συνέχεια  «…  ο κ. Πρόεδρος έλαβε από το Σώμα την έγκριση για τη συζήτηση των κατεπειγόντων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.», έγκριση όμως η οποία ουδέποτε ζητήθηκε, και πολύ περισσότερο, ουδέποτε δόθηκε, διακριτά και αυτοτελώς, με αυτοτελή ειδική ψηφοφορία πριν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός εκάστου θέματος.

Η επίπλαστες αναφορές αυτές που παραδόξως πώς, εμφιλοχώρησαν στα κείμενα των αποφάσεων που αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναληθείς, έρχονται σε ευθεία αντίθεση και αντίφαση με όσα και μόνα επίσημα σχετικά, έχουν καταγραφεί από την επίσημη απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδρίασης, και δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι προφανώς έγιναν εκ των υστέρων, υπό την προφανή απειλή της προφανούς παρανομίας και ακυρότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Τις ανωτέρω αναφορές αμφισβητώ σφόδρα και μετά παρρησίας, αφού άλλωστε είμαι αυτήκοος μάρτυς, καθώς παρέστην στη διαδικασία και μάλιστα από την αρχή και καθόλη τη διάρκεια αυτής, και βεβαιώνω ότι ουδέποτε ρωτήθηκε το Σώμα και ουδέποτε έδωσε τέτοια έγκριση.

Ρητά δε επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματος ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, να εξαντλήσω κάθε νόμιμο μέσο για να διαπιστωθούν οι αυτουργοί αυτής της παραχάραξης.

Αποδεικτικό δε της προχειρότητας και της σύγχυσης με την οποία συντάχθηκαν οι αποφάσεις αυτές, είναι ότι στις με αρ. 359/2018 και 360/2018, εσφαλμένα αναφέρεται ότι λήφθηκαν κατά την 36η συνεδρίαση της 3/9/2018, η οποία όμως, είχε άλλα θέματα όπως προκύπτει από την σχετική πρόσκληση (ΣΧΕΤ. 6).

Σε κάθε δε περίπτωση και επί της ουσίας, και τα αντικείμενα των οποίων άπτονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης που φέρονται προς συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ουδεμία σχέση έχουν με την πυρκαγιά της 23/7/2018, αφού δεν αφορούν τις πληγείσες από αυτή περιοχές, αλλά αφορούν σε έργα σε άλλες περιοχές του δήμου, και σε αντικείμενα άσχετα με την αντιμετώπιση / αποκατάσταση των συνεπειών της πυρκαγιάς αυτής.

Κατά συνέπεια, τόσο η πρόσκληση όσο και η συνεδρίαση αλλά και, κατά αυτόθροη συνέπεια και οι αποφάσεις για τα επιμέρους θέματα, πάσχουν ακυρότητας λόγω μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας και πρέπει να ακυρωθούν, ως εκδοθείσες κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, σε κάθε δε περίπτωση και κατά παράβαση νόμου, ως ανωτέρω.

Άλλως και επικουρικώς, είναι ακυρωτέες ως αναιτιολόγητες, καθώς δεν σχετίζονται στο ελάχιστο τα προς συζήτηση θέματα με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23/7/2018, όπως άλλωστε διεξοδικά και μετά παρρησίας εξέθεσα κατά τη συνεδρίαση, όπως προκύπτει και από τα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

 

 

Β. – Έννομο συμφέρον

Ο αιτών με την ιδιότητά μου ως μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που συμμετείχα στην ανωτέρω συνεδρίαση, και διαμαρτυρήθηκα έντονα για τη μη τήρηση της διαδικασίας και την καταστρατήγηση των διαδικασιών πρόσκλησης του Συμβουλίου και λήψης των αποφάσεων σε έκτακτη συνεδρίαση.

Ως εκ τούτου, έχω άμεσο, ενεστώς και προσωπικό έννομο συμφέρον για την υποβολή της παρούσης, καθώς έχω ορκιστεί να εκτελώ τα καθήκοντά μου με ευσυνειδησία και να εκφράζω με απόλυτη ελευθερία τις απόψεις μου, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διασφάλιση της νόμιμης και ορθής λειτουργίας των οργάνων του Δήμου στα οποία συμμετέχω και  έχει ως προαπαιτούμενο και διαρκές ζητούμενο την πιστή τήρηση των διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος και των νόμων του κράτους.

Επιπρόσθετα, ως εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, έχω ιδιαίτερο καθήκον (οράτε ενδεικτικά, ΣτΕ 818/2010, 60/2010 και 2081/2009) να μεριμνώ, στο πλαίσιο της ασκήσεως των καθηκόντων μου, για την προάσπιση του δημοσίου και δημοτικού συμφέροντος, την τήρηση της νομιμότητας, της ευνομίας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της διαφάνειας και την αποκατάστασή τους σε περίπτωση προσβολής, διασφαλίζοντας τη νόμιμη λειτουργία των οργάνων του Δήμου, στη διαμόρφωση των αποφάσεων των οποίων συμμετέχω.

Επομένως νομιμοποιούμαι να ασκήσω την παρούσα προσφυγή κατά των ανωτέρω πράξεων, ενεργειών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας  – Πικερμίου, που συνιστούν, κατά τα ανωτέρω, αθέμιτη απόκλιση από τη νόμιμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ως τέτοια βλάπτει το σύνολο των δημοτών του δήμου, άρα και εμένα, άμεσα και προσωπικά.

Επειδή, στην περίπτωση, όπως εν προκειμένω, έκδοσης κατεπείγουσας πρόσκλησης, η απόφαση με την οποία το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης υπόκειται αυτοτελώς και διακριτά σε έλεγχο νομιμότητας από τον Ελεγκτή Νομιμότητας / Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (οράτε το υπ’ αριθ. 7079/25.02.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ).

Άλλως και επικουρικώς, είναι ακυρωτέες ως αναιτιολόγητες, καθώς δεν σχετίζονται στο ελάχιστο τα προς συζήτηση θέματα με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23/7/2018.

Επειδή η παρούσα είναι αληθινή, βάσιμη, εμπρόθεσμη και στηρίζεται στο νόμο και πρέπει να γίνει υποχρεωτικά δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

καθώς και όσους επιφυλάσσομαι να προβάλλω στη συνέχεια

ΖΗΤΩ

            Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου καθ’ όλα της τα κεφάλαια.

Να ακυρωθούν και εξαφανισθούν, για τους ανωτέρω λόγους ως μη νόμιμες :

 • Η με αριθμό πρωτοκ. 13286/29.8.2018 πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου την 30/8/2018 (35η συνεδρίαση).
 • Η 35η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου την 30/8/2018.
 • Οι με αριθμούς 357, 359 και 360/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου που ελήφθησαν κατά την 35ης έκτακτη συνεδρίασή του την 30/8/2018, λόγω μη τήρησης της διαδικασίας, άλλως ως αναιτιολόγητες.

Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Άλλως, να εξετάσετε την νομιμότητα της ανωτέρω πράξεων κατά τον αυτεπαγγέλτως διενεργούμενο από εσάς έλεγχο.

 

Ραφήνα, 26/9/2018

Ο προσφεύγων